Związek Gmin Karkonoszkich

Związek powstał w 1992 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Utworzyły go karkonoskie gminy Karpacz, Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn wykorzystując doświadczenia krajów Unii Europejskiej.
W 1998 roku do Związku przystąpiła Szklarska Poręba, a w 2001 roku Piechowice. Związek Gmin Karkonoskich został zarejestrowany 23 marca 1992 roku przez Urząd Rady Ministrów w rejestrze związków międzygminnych pod pozycją nr 58. Statut Związku Gmin Karkonoskich ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego 14 kwietnia 1992 roku. Do 2012 roku Statut zmieniany był dwukrotnie. Pierwsze Zgromadzenie Związku odbyło się 24 kwietnia 1992 roku.

Zadania Związku przyjęte w Statucie, to:
Podejmowanie wspólnych działań w zakresie:

 • ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej,
 • ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.

Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych.
Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw, związkami gmin i euroregionami.
Zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania Gmin i Związku do przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej.
Wspólne realizowanie zadań i inwestycji komunalnych i prowadzenie działalności gospodarczej. Dla realizacji tych celów Związek może tworzyć jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa i zakłady. Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzi Zarząd Związku.
Podejmowanie innych działań wynikających z uchwał rad gmin.
Prowadzenia działalności o charakterze oświatowo - wychowawczym, sportowej, kulturalnej i innej. W tym celu Związek powołuje placówki oświatowo – wychowawcze.
Prowadzenie działalności wydawniczo – informacyjnej.
Wykonywanie zadań związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianiem.

Najważniejsze przedsięwzięcia Związku to:

 • ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy,
 • telefonizacja gmin związkowych,
 • budowa Zakładu Utylizacji z wprowadzaniem selektywnej zbiórki odpadów,
 • edukacja ekologiczna,
 • Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji,
 • wspólna promocja gmin i całego regionu karkonoskiego.

Utworzenie Związku Gmin Karkonoskich dało możliwość zdobycia na realizację inwestycji pozabudżetowych środków finansowych z: 
funduszy pomocowych Unii Europejskiej:

 • Phare CBC,
 • Funduszu Spójności,
 • Euroregionu NYSA,

budżetu państwa,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Powiatu Jeleniogórskiego.