uniad

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


15 marca 2018 roku Związek Gmin Karkonoskich podpisał umowę o dofinansowanie  projektu „Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów” nr POIS.02.02.00-00-0027/16  w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Instytucją Wdrażającą  Projektu jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą  w Warszawie

Planowany całkowity koszt realizacji projektu – 38 205 302,54 PLN
Max kwota wydatków kwalifikowalnych – 24 709 115,82 PLN
Kwota dofinansowania – 21 002 748,44 PLN

Projekt realizowany jest z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się 09-10-2015 roku. Zakończenie inwestycji wyznaczono na dzień 30-10-2023 roku.

Cele przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcie jest rozwój, modernizacja i doposażenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, co umożliwi zwiększenie efektywności istniejącego zakładu.
W wyniku realizacji projektu dojdzie m.in. do zmniejszenia masy odpadów przekazywanych do składowania oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko prowadzonych w zakładzie KCGO procesów przetwarzania odpadów.
Realizacja  projektu wpłynie na zmianę struktury składowania odpadów. Wdrożenie projektu wpłynie na doczyszczanie i zwiększony odzysk surowców.

Elementem niewymiernym, nieprzeliczalnym , realizowanego projektu jest ochrona środowiska. Zabudowanie obszaru odbioru odpadów (zasobni), wyposażenie hali w systemy odpylające jak i pełna filtracja powietrza emitowanego powietrza przez systemy biofiltrów ograniczy emisję odorów na zewnątrz. Są to działania wyprzedzające, zabezpieczające funkcjonowanie zakładu zgodnie z planowanymi dyrektywami unijnymi w tym BAT-u.

Projekt prowadzi do modernizacji Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami obsługującego teren zamieszkany przez ok. 156 tys. mieszkańców. Centrum rozbudowane będzie o nowe elementy, które wraz z projektami komplementarnymi realizowanymi na jego terenie przez inne podmioty pozwolą na kompleksowe zagospodarowanie odpadów z terenu gmin obsługiwanych przez KCGO. Nastąpi rozbudowa instalacji służącej unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO.
 2. Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn, urządzeń i przenośników.
 3. Adaptacja i rozbudowa boksów magazynu zewnętrznego do kompostowania na terenie KCGO.
 4. Przygotowanie placu pod prowadzenie procesów przetwarzania odpadów lub magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku procesów przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki.
 5. Dostawa bloków betonowych typu LEGO i wykonanie boksów i murków oporowych.
 6. Hala technologiczna zasobni i deponowania wysegregowanych odpadów - Budowa systemu hermetyzacji zasobni.

Realizowane będą działania z zakresu informacji i promocji projektu, w tym zadanie związane z  ścieżką edukacyjną.
Ścieżka pokazywać będzie:

 1. wszystkie etapy /krok po kroku/ procesu technologicznego zachodzące w KCGO czyli od momentu wjazdu na jego teren odpadów komunalnych zmieszanych;
 2. proces selektywnego zebrania odpadów w gniazdach i pszokach;
 3. cel i zasady działania PSZOK;
 4. postępowanie z odpadami niebezpiecznymi;
 5. działania edukacyjne prowadzone przez Związek Gmin Karkonoskich i Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami z akcentem jak ważny jest to element
  całego procesu gospodarki odpadami;
 6. zadania dla samorządów wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, w tym wskaźniki poziomów odzysku jakie gminy muszą osiągnąć w 2020 roku;
 7. wykaz podstawowych dokumentów prawnych obowiązujących w gospodarce odpadami.

Uczestnik działania edukacyjnego będzie mógł zobaczyć na planszach cały teren zakładu ze wszystkimi jego elementami zagospodarowania w tym:

 • punkt przyjęcia odpadów;
 • halę technologiczną wraz z wykazem znajdujących się w niej maszyn i urządzeń i określeniem ich przeznaczenia;
 • zrekultywowane kwatery;
 • proces kompostowania frakcji biologicznej i co się z nią dzieje po jego zakończeniu;
 • sposób przygotowania segregowanych odpadów do ich dalszego wykorzystania;
 • sposób przekazywania odpadów  posegregowanych do dalszego przetwarzania;
 • punkty przekazywania do zagospodarowania odpadów  niebezpiecznych;
 • linia do segregacji odpadów;
 • wykaz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w całym procesie postępowania z odpadami na terenie zakładu;
 • wykaz najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarce odpadami na świecie;
 • graficzne przedstawienie ilości produkowanych na świecie i Polsce odpadów;
 • wykaz zagrożeń dla środowiska wynikających z nieprawidłowej gospodarki odpadami;
 • jakie zagrożenia dla środowiska występują aktualnie na świecie.

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko - www

Informacje dodatkowe:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100794

PISZĄ O NAS

     TKOkladkaPKOkladka       

PROMOCJA INWESTYCJI PODCZAS WYDARZEŃ

ZADANIE: ZAKUP SPRZĘTU DO SEGREGACJI ODPADÓW DO OBSŁUGI KCGO

W dniu 17 października 2018 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, pn.:„Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - kontenery”. Podpisano umowę z wykonawcą P.P.H.U. „BOŚ-MET” Dorota Boś i Jarosław Boś, ul. Borzechowska 17, 83-210 Zblewo.

Zamówienie zostało zrealizowane, kontenery przekazano do użytkowania do Karkonoskiemu Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu 25 czerwca 2019 r., po dokonaniu wyboru wykonawców w przetargu nieograniczonym na „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO”, zawarto umowy na dostawę:

 1. dwóch samochodów ciężarowych wyposażonych w urządzenia hakowe, kontenery 36 m3, urządzenie HDS. Zamówienie będzie realizować wykonawca Sommer Sp. z o. o., ul. Poznańska 39, 76-200 Słupsk;
 2. dwóch ładowarek teleskopowych. Zamówienie będzie realizować wykonawca Interhandler Sp. z o.o., ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń;
 3. dwóch wózków widłowych, w tym jeden z chwytakiem. Zamówienie będzie realizować wykonawca MTL ASCO Sp. z o.o., ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice.

We wrześniu 2019 r., sprzęty, które zostały zakupione w zadaniu „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO” zostały odebrane od wykonawców i przekazane do użytku Karkonoskiemu Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu 12 lutego 2020 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - ładowarka kołowa”, zawarto umowę na dostawę ładowarki kołowej. Zamówienie zrealizował wykonawca WIGROPOL Sp. z o.o., ul. Krzywa 3, 59–100 Polkowice. Ładowarka została przekazana do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu 18 września 2020 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn i urządzeń: prasa kanałowa” zawarto umowę z wykonawcą Panasiuk Jerzy Luxor – Maszyny Do Odpadów z siedzibą przy ul. Choiny 57/211, 20-816 Lublin. Zamówienie zostało zrealizowane, prasa kanałowa została przekazana do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu 09 maja 2022 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO - zakup i dostawa mobilnego sita bębnowego" została podpisana umowa z wykonawcą AGREX - ECO Sp. z o.o., ul. Wyczółki 44, 02-820 Warszawa. Mobilne sito bębnowe zostało przekazane do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu 21 lipca 2022 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - ładowarka kołowa”, zawarto umowę na dostawę ładowarki kołowej. Zamówienie zrealizował wykonawca WIGROPOL Sp. z o.o., ul. Krzywa 3, 59–100 Polkowice. Ładowarka kołowa została przekazana do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu 03 sierpnia 2022 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO – zakup i dostawa rozdrabniarki mobilnej wolnoobrotowej" została podpisana umowa z wykonawcą AGREX - ECO Sp. z o.o., ul. Wyczółki 44, 02-820 Warszawa. Rozdrabniarka mobilna wolnoobrotowa została przekazana do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu 30 sierpnia 2022 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup sprzętu do segregacji odpadów do obsługi KCGO – zakup i dostawa ciągnika i przyczepy”, została podpisana umowa z wykonawcą Osadkowski-Cebulski Sp. z o. o., ul. Nasienna 6, 59-220 Legnica. Ciągnik i przyczepa został przekazany do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

ZADANIE: ADAPTACJA BOKSÓW MAGAZYNU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE KCGO

W dniu 07 kwietnia 2021 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Adaptacja boksów magazynu zewnętrznego na terenie KCGO", została podpisana umowa z wykonawcą: JAN GRALAK "GRAJAN" ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWY Sierniki 1 64-610 Rogoźno; KATARZYNA PŁOWENS GRALAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY„KAWENS" Klotyldzin 5, 64-830 Margonin.

ZADANIE: MODERNIZACJA LINII W HALI TECHN OLOGICZNEJ POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ MASZYN, URZĄDZEŃ I PRZENOŚNIKÓW

W dniu 17 grudnia 2021 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn, urządzeń i przenośników” została podpisana umowa z wykonawcą HORSTMANN Technika Sp. z o.o., ul. Kcyńska 100, 62-100 Wągrowiec. Zmodernizowana linia została przekazana do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu 01 kwietnia 2022 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja linii w hali technologicznej poprzez zakup i montaż maszyn, urządzeń i przenośników” etap II, została podpisana umowa z wykonawcą HORSTMANN Technika Sp. z o.o., ul. Kcyńska 100, 62-100 Wągrowiec. Zmodernizowana linia została przekazana do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

ZADANIE: UTWARDZENIE PLACU

W dniu 28 kwietnia 2022 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym pn.: „Utwardzenie placu” , została podpisana umowa z wykonawcą EDMI-POLSKA SP. z. o. o, ul. Anielewicza 2/13, 58-420 Lubawka. Utwardzenie placu zostało przekazane do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

ZADANIE: DOSTAWA BLOKÓW BETONOWYCH TYPU LEGO I WYKONANIE BOKSÓW I MURKÓW OPOROWYCH

W dniu 10 października 2022 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa bloków betonowych typu LEGO i wykonanie boksów i murków oporowych”, została podpisana umowa z wykonawcą EDMI-POLSKA SP. z. o. o, ul. Anielewicza 2/13, 58-420 Lubawka. Wykonane boksy z bloków betonowych typu LEGO zostały przekazane do użytkowania do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., zgodnie z umową o dofinansowanie.

  

ZADANIE: HALA TECHNOLOGICZNA ZASOBNI I DEPONOWANIA WYSEGREGOWANYCH ODPADÓW - BUDOWA SYSTEMU HERMETYZACJI ZASOBNI

W dniu 01.03.2023 r., po dokonaniu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym pn.: „Hala technologiczna zasobni i deponowania wysegregowanych odpadów - Budowa systemu hermetyzacji zasobni” została podpisana umowa z wykonawcą Pre-Fabrykat Sp. z o.o., ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz.

ZADANIE: HALA TECHNOLOGICZNA ZASOBNI I DEPONOWANIA WYSEGREGOWANYCH ODPADÓW - BUDOWA SYSTEMU HERMETYZACJI DEPONOWNI

W dniu 17.05.2023 r.. po dokonaniu wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym pn.: „Hala technologiczna zasobni i deponowania wysegregowanych odpadów - Budowa systemu hermetyzacji deponowni”, została podpisana umowa z wykonawcą Pre-Fabrykat Sp. z o.o., ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz.

ZADANIE: PROMOCJA PROJEKTU

ULOTKA INFORMACYJNA O PROJEKCIE      BROSZURA EDUKACYJNA                               KRZYŻÓWKI

Ulotka Broszura Krzyzowki

 ROLLUP                                        OGŁOSZENIE PROMOCYJNE O PROJEKCIE

Rollup Ogloszenie

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

MATERIAŁY EDUKACYJNE

KONFERENCJA

 

TABLICE PAMIĄTKOWE